Nieuws

Keuzebegeleiding in Wet Toekomst Pensioenen


Nieuwe pensioenwet wet toekomst pensioenen

Vanaf 1 januari 2023  gaat er veel veranderen op het gebied van Pensioen. Planning is dat de Wet Toekomst Pensioenen dan in werking treedt.

Hoe zat het ook alweer?

Halverwege juni 2020 is er overeenstemming bereikt over de uitwerking van het in juni 2019 gesloten Pensioenakkoord tussen werkgevers- en werknemersorganisaties en de regering. Op 30 maart 2022 is het Wetsvoorstel Toekomst Pensioenen naar de Tweede Kamer gegaan.  De Tweede Kamer is op 12 september begonnen met de behandeling van deze wet.

De nieuwe wet brengt veel wijzigingen met zich mee, waaronder een nieuwe zorgplicht: de keuzebegeleiding van werknemers.

Keuzebegeleiding

De Wet Toekomst Pensioenen beoogt een nieuwe verschijningsvorm van de zorgplicht in de wet op te nemen: de keuzebegeleiding. Op grond van het nieuwe artikel in de Pensioenwet dienen de werknemers straks op adequate wijze begeleid te worden bij het maken van de voor hen passende keuzes binnen de pensioenregeling.

De keuzebegeleiding strekt verder dan het simpelweg aanbieden van goede informatie. De wet probeert de leegte tussen informeren en adviseren op te vullen door middel van begeleiding.

Keuzebegeleiding en pensioencommunicatie

Doordat keuzebegeleiding als nieuwe zorgplicht in de Pensioenwet wordt opgenomen, wordt goede pensioencommunicatie extra belangrijk.

Werknemers hebben ten aanzien van de inrichting van hun pensioen nu al enige keuzevrijheid en deze zal onder het nieuwe pensioenstelsel alleen maar groter worden. Werknemers kunnen straks (vanaf 1 juli 2023) bijvoorbeeld op pensioendatum kiezen voor een bedrag ineens (lumpsum) door afkoop van 10% van de waarde van het ouderdomspensioen.

De werknemers dienen goed geïnformeerd en begeleid te worden over het bestaan van de keuzes en de (mogelijke) gevolgen van verschillende keuze combinaties. Op deze wijze valt de reeds bestaande informatieplicht rond pensioencommunicatie samen met de nieuwe keuzebegeleiding, en wordt tevens verzwaard.

Rol van Klap als pensioenadviseur

Klap is met haar dienstverlening op het gebied van pensioencommunicatie helemaal voorbereid op invulling van de keuzebegeleiding van werknemers zoals in de nieuwe Pensioenwet is opgenomen. Ons pensioencommunicatieconcept voorziet in plenaire pensioenpresentaties aan werknemers, gevolgd door individuele gesprekken met werknemers. Hierin wordt voor de werknemer inzichtelijk wat de totale pensioensituatie is, welke keuzes de pensioenregeling biedt, en wat de consequenties van die keuzes zijn.

Daarnaast leveren wij een-  met look & feel van de werkgever – pensioencommunicatie website ten behoeve van de werknemers waarin de specifieke pensioenregeling wordt uitgelegd inclusief de sociale zekerheidsregelingen AOW, ANW en WIA. Bekijk hier een demo van de pensioencommunicatie website.

Op deze manier wordt de werkgever ontzorgd bij de verplichting om werknemers goed te informeren over de pensioenregeling en de risico’s.

Een voorbeeld van hoe onze relatie Tauw onze dienstverlening heeft ervaren op het gebied van pensioencommunicatie, kunt u hier lezen.

Heeft u vragen over het nieuwe pensioenstelsel of andere vragen met betrekking tot het thema pensioen of pensioencommunicatie? Neem dan vrijblijvend contact op met onze pensioenconsultants.