Nieuws

Verzekeraars stellen nieuwe eisen aan de inspectie van elektrische installaties


Brandveiligheid Elektrische Installaties

Als gevolg van het toenemende aantal brandschades, waarbij de oorzaak vaak terug te voeren is naar de elektrische installaties, worden door verzekeraars steeds strengere eisen gesteld aan de brandveiligheid. Inmiddels is elk bedrijf zich al bewust van de noodzaak van een regelmatige keuring op basis van NEN 3140. Dit wordt ook verplicht gesteld in de meeste verzekeringscontracten.

Aanvullend op de NEN keuring is echter ook het tijdig signaleren van een mogelijk brandrisico met een elektrische oorzaak van belang. Het Verbond van Verzekeraars heeft daarom in samenwerking met de installatiebranche (Techniek Nederland) en Ikeur een controlemethodiek voor brandveiligheid van elektrische installaties en de daarop aangesloten toestellen ontwikkeld, de NTA 8220.

Certificeringsinstituut Scios

Om ervoor te zorgen dat inspectie op basis van de NTA 8220 norm goed wordt uitgevoerd, is door het certificeringsinstituut Scios een certificeringsregeling opgezet, Scios Scope 10. Deze regeling stelt kwalificatie-eisen aan de bedrijven die controles uitoefenen volgens NTA 8220. Op de site van Scios vindt u meer informatie over de certificeringseisen en de bedrijven die hieraan voldoen. Inmiddels is de inspectie conform Scios Scope 10 bij veel brandverzekeraars een harde eis geworden als het gaat om het verzekeren van uw risico’s. Sterker nog, wanneer u deze keuring niet heeft laten uitvoeren, kan de verzekeraar de schade afwijzen omdat er dan dus niet aan deze harde eis is voldaan.

Waarom keuren?

Een standaard veiligheidsinspectie met NEN3140 is onvoldoende om risico’s van elektrisch materiaal vast te stellen. Deze inspecties volgens SCIOS-scope 8 of scope 9 hebben een ander doel, namelijk het voorkomen van letsel bij gebruikers. Om specifieke brandrisico’s bij elektrisch materiaal vast te kunnen stellen is een aanvullende scope 10 ontwikkeld. Deze scope is gebaseerd op de NTA 8220 en is in samenwerking met de elektrotechnische brancheorganisaties, SCIOS en de verzekeringsbranche ontwikkeld. De verzekeringsbranche dringt bij verzekerde aan op het periodiek laten uitvoeren van de gecertificeerde risico-inspectie. Hiermee laat een bedrijf zien dat het werkt aan het beperken van het brandrisico. Het is dus absoluut noodzakelijk dat u deze inspectie om de 3 en 5 jaar laat uitvoeren, anders bestaat het risico dat er geen dekking is op uw verzekering.

Gecertificeerde inspecties

Inspecties volgens SCIOS scope 10 zijn een verdere uitwerking van het VIER protocol en zijn gecertificeerd. Hierdoor ligt de inspectieomvang vast en voert de Certificatie-Instelling jaarlijks een controle uit op het kwaliteitssysteem van de inspectiebedrijven. Daarnaast worden medewerkers eens in de 18 maanden in de praktijk getoetst op zowel kennis als vaardigheden. De risico-inspectie elektrisch materieel is eind 2017 van start gegaan.

Wat gebeurt er tijdens een NTA 8220 inspectie?

Een inspectie van elektrische installaties op basis van de NTA 8220 en conform SCIOS scope 10 is bedoeld om te onderzoeken in hoeverre elektrisch materieel aanleiding kan geven tot brand. De omvang van de inspectie is afhankelijk van het gebruik en leeftijd van installaties en de eisen die verzekeraars stellen. Tijdens de inspectie wordt het brandrisico van elektrische installaties en de daarop aangesloten elektrische toestellen beoordeeld. Met de toepassing van deze norm is een breed gedragen controlemethodiek om brandrisico’s van elektrisch materiaal te beoordelen, vastgelegd. Hierin staat omschreven wat er gecontroleerd moet worden en op welke wijze dit dient te gebeuren. De bevindingen van de keuring worden vervolgens in een rapport vastgelegd. Dit rapport bevat tevens aanbevelingen om onveilige situaties te voorkomen of te verhelpen.

Maatwerk

Een inspectie conform NTA8220 SCIOS scope 10 is een maatwerk inspectie. Inspecteurs die de inspectie uitvoeren beschikken allen over de vereiste vakkundige inzichten en zijn in staat de voorschriften op de juiste manier toe te passen. Dit vereist van de inspecteur een vakkundig inzicht en juiste toepassing van de voorschriften. Binnen de ikeur aangesloten bedrijven zijn er diverse met specialisten in dienst, die deze inspectie op deskundige en objectieve wijze voor u kunnen uitvoeren.

Heeft u vragen over een NEN-inspectie of uw brandverzekering? Neem dan contact op met één van onze verzekeringsadviseurs.