Nieuws

Bedrijfsongeval: Dit kunt u er tegen doen


Bedrijfsongeval arbeidsongeval verzekeringen

Als ondernemer is het uw verantwoordelijkheid om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat zij gehoord worden, zichzelf kunnen zijn en met respect behandeld worden. Ook fysiek moet de werkomgeving veilig zijn, zodat het ontstaan van ongelukken tot een minimum beperkt wordt. Helaas komen arbeidsongevallen toch nog regelmatig voor. In het jaar 2021 kregen 196.000 werknemers te maken met een ongeval tijdens het werk. Bij ongeveer de helft hiervan leidde dit tot minimaal één dag verzuim en bij 74.000 werknemers zelfs tot 4 of meer dagen verzuim.

Wat is een Bedrijfsongeval?

Wat wordt er precies verstaan onder een bedrijfsongeval of arbeidsongeval? Volgens de definitie in de Arbowet is dit een gebeurtenis die op het werk of tijdens werktijd plaatsvindt en direct schade aan de gezondheid veroorzaakt. Een ongeval hoeft niet in het bedrijfspand zelf plaats te vinden. Ook ongevallen op locatie bij een (bouw)project, op bezoek bij een klant of onderweg kunnen worden gerekend tot bedrijfsongevallen.

Een houtbewerker die zijn hand bezeert aan de zaagmachine en daardoor een aantal weken niet kan werken, een serveerster die per ongeluk hete vloeistof over zich heen krijg en hierdoor ernstige brandwonden oploopt, of een vertegenwoordiger die onderweg een auto-ongeluk krijgt; allemaal voorbeelden van een bedrijfsongeval. Een ongeval op het werk kan leiden tot fysiek letsel maar kan ook mentaal letsel veroorzaken.

Zo voorkomt u bedrijfsongevallen

Dat een bedrijfsongeval vervelend is en zeer ernstig kan zijn, is duidelijk. Maar wat kunt u hier nou het beste tegen doen? Preventie van ongevallen heeft natuurlijk de voorkeur. Er zijn een aantal dingen die u als ondernemer kunt doen om ongelukken in uw bedrijf te voorkomen. Onderzoek welke risico’s er zijn in uw bedrijf en breng deze in kaart met behulp van de Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E). Stel daarnaast een preventiemedewerker aan en zorg dat iedere medewerker instructies krijgt over veilig werken. Stel indien nodig voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen beschikbaar, zoals een helm, handschoenen en een veiligheidsbril. Draag daarnaast zorg voor een goed arbobeleid en veilige werkplekken en laat deze regelmatig controleren.

RI&E voor ieder bedrijf verplicht

Ieder bedrijf is verplicht om een Risico Inventarisatie en Evaluatie op te stellen. In dit document staat welke risico’s er zijn binnen het bedrijf en welke maatregelen er worden genomen om deze risico’s tegen te gaan. De RI&E zorgt voor een veilige en gezonde werkomgeving en helpt daarmee om bedrijfsongevallen te voorkomen. Beschikt u niet over de verplichte RI&E, dan riskeert u een boete van de Arbeidsinspectie. Door verzekeraars wordt ook verwacht dat u aan deze verplichting voldoet.

Aansprakelijkheid van de werkgever

Als werkgever bent u al snel aansprakelijk omdat het uw plicht is om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Wordt u aansprakelijk gesteld na een ongeval, dan wordt er gekeken of u iets te verwijten valt. Daarbij speelt bijvoorbeeld een rol of u de juiste maatregelen heeft getroffen om uw medewerkers te beschermen, of de machines tijdig zijn gecontroleerd, en of de werkinstructies duidelijk waren. Alleen als de medewerker met opzet roekeloos gedrag heeft vertoond, of wanneer een derde partij verantwoordelijk is voor het ongeval, bent u niet aansprakelijk. Tip: Erken niet bij voorbaat al uw aansprakelijkheid als werkgever. Overleg altijd eerst met een deskundige en laat onderzoek uitvoeren naar de situatie. Bent u aansprakelijk gesteld? Neem dan contact op met uw verzekeringsadviseur.

Met een Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB) is uw bedrijf verzekerd voor schadeclaims, bijvoorbeeld wanneer blijkt dat u onvoldoende veiligheidsmaatregelen heeft getroffen. Wanneer uw personeel vaak onderweg is voor het werk, dan kan ook een Wegas/Wegam verzekering van belang zijn. Deze dekt schade die uw medewerkers onderweg oplopen.

Ongevallenverzekering

Ook een collectieve ongevallenverzekering is aan te raden. Hiermee zorgt u ervoor dat slachtoffers van een bedrijfsongeval een uitkering ontvangen. Wanneer een werknemer overlijdt of blijvend invalide raakt door het ongeval, ontvangen de nabestaanden een uitkering. Als werkgever kunt u zelf bepalen welk bedrag er verzekerd wordt (maximaal twee keer het jaarsalaris) en of uw personeel 24 uur per dag verzekerd is, of alleen tijdens werktijd en onderweg van- of naar het werk. Bovendien ontvangt u met een collectieve ongevallenverzekering soms ook een bijdrage in de re-integratiekosten van werknemers die invalide zijn geraakt.

Wat moet u doen bij een bedrijfsongeval?

1. Verleen hulp

Het belangrijkste na een ongeval, is dat de medewerker in veiligheid wordt gebracht en de juiste hulp krijgt. Zijn er voldoende BHV’ers in uw bedrijf om dit te bewerkstelligen? Ga na of er roostertechnisch op ieder moment dat er personeel aanwezig is, ook tenminste één BHV’er aanwezig is. Leid indien nodig nieuwe BHV’ers op of overweeg om zelf een opleiding te volgen zodat u weet wat u moet doen.

2. Zorg voor de juiste begeleiding

Omdat een bedrijfsongeval ernstig fysiek of mentaal letsel kan veroorzaken, is het noodzakelijk om hier goed mee om te gaan en uw medewerker de juiste begeleiding te bieden. In de Wet verbetering poortwachter staat welke verplichtingen u als werkgever heeft ten aanzien van begeleiding en re-integratie. Schakel uw arbodienst of bedrijfsarts in om te zorgen dat uw medewerker na het ongeval goed wordt begeleid.

3. Betaal het loon door bij verzuim

Na het bedrijfsongeval kan het zijn dat uw werknemer enige tijd niet kan werken. Als werkgever bent u dan verplicht om het loon door te betalen.

4. Meld het bedrijfsongeval

U moet het bedrijfsongeval melden bij de Arbeidsinspectie wanneer de werknemer:

  • In het ziekenhuis moet worden opgenomen;
  • Blijvend letsel oploopt door het ongeval;
  • Overlijdt aan de gevolgen van het ongeval.

Een beroep doen op de Verzuimverzekering

Kan uw medewerker na het ongeval lange tijd niet werken? Dan kunt u uw Verzuimverzekering aanspreken. Deze dekt de kosten van loondoorbetaling en re-integratie van zieke medewerkers. Als u een kleinere onderneming heeft, dan hebben niet alleen de verzuimkosten maar ook de verplichtingen rond re-integratie een grote impact. Met de MKB Verzuim ontzorgverzekering worden de re-integratieverplichtingen uit handen genomen en heeft u de garantie dat aan de verplichtingen uit de Wet verbetering poortwachter wordt voldaan.

 

Bron: Adfiz, CBS, Ondernemenmetpersoneel, Ondernemersplein