Nieuws

Groeiende WIA-instroom nog groter probleem voor werkgevers


WIA instroom werkgevers arbeidsongeschiktheid werknemers

Al jaren stijgt de instroom in de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). Zoals werd verwacht, heeft de corona pandemie hier invloed op. Echter, dit heeft alleen betrekking op het jaar 2021 toen corona zich wereldwijd verspreidde. Ook in de jaren daarvoor steeg de instroom in de WIA. Een van de belangrijke redenen is de verhoging van de pensioenleeftijd. In 2019 is de pensioensleeftijd verhoogd naar 66 jaar en 4 maanden. Hierdoor zijn er meer 60-plussers aan het werk, de groep met de grootste kans op arbeidsongeschiktheid, en dat is terug te zien. De ontwikkeling van de instroom WIA is hieronder weergegeven.

Aantallen Mutatie
2018 2019 2020 2021 2019 2020 2021
Instroom WIA 43.419 45.815 49.742 55.431 5,5% 8,6% 11,4%
– IVA 11.648 11.733 11.568 11.639 0,7% -1,4% 0,6%
– WGA 31.771 34.082 38.174 43.792 7,3% 12,0% 14,7%
Percentage voorschotten WGA 7,0% 12,9% 28,9% 41,6%

WIA – Hoe zat het ook alweer?

Valt een werknemer uit door ziekte of arbeidsongeschiktheid? Dan bent u als werkgever wettelijk verplicht om maximaal twee jaar lang het loon door te betalen. Daarna geldt de Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen (WIA). De WIA is de opvolger van de WAO. Werknemers die op of voor 1 januari 2004 arbeidsongeschikt zijn geworden, blijven vallen onder de WAO. Werknemers welke na deze datum arbeidsongeschikt zijn geworden of arbeidsongeschikt raken, vallen onder de WIA. Binnen de WIA zijn er twee soorten uitkeringen: de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten). Slechts een klein deel van de WIA-instromers komt in aanmerking voor een IVA-uitkering, het overgrote deel voor een WGA-uitkering.

70% van de aanvragen niet op tijd afgehandeld door lange wachtrijen

WGA-instroom wordt toegerekend aan de (oud-)werkgever. Hierdoor heeft de groeiende WGA-instroom dus een direct effect op de werkgever. Op dit moment zijn er lange wachtrijen bij de keuring van arbeidsongeschikte werknemers. Deze lange wachtrijen (eind vorig jaar bestonden deze uit meer dan 12.000 mensen), zijn een gevolg van een jarenlang tekort aan verzekeringsartsen bij het UWV. Hierdoor wordt slechts 30 procent van alle aanvragen op tijd afgehandeld.

Wees voorbereid en bescherm u tegen de schadelast

Door de groeiende WGA-instroom en de beperkte capaciteit om werknemers te keuren, is het voor werkgevers belangrijk om toch enige grip te krijgen en de regie te houden. Actieve begeleiding van werknemers die in de WGA zijn gekomen, resulteert in een lagere schadelast voor werkgevers. Hoe u als werkgever dient om te gaan met deze situatie, verschilt per bedrijf en per geval. Onze specialisten kunnen u hierover informeren en bijstaan tijdens dit proces. Samen met u bekijken zij de situatie en dragen er zorg voor dat de schadelast beperkt blijft.

Klap werkt hiervoor samen met Equivalence. Equivalence is als professioneel rechtshulpverlener specialist op het gebied van sociale zekerheid.

Monitoren WGA-gerechtigden

Het monitoren en begeleiden van de WGA-gerechtigden en UWV is in deze cruciaal. De werkgever heeft geen inzage in de medische gegevens van de (ex-)werknemer. Een professioneel rechtshulpverlener wel. Daardoor kunnen zij een dossier goed beoordelen op het recht, de juistheid van de categorie WIA, de re-integratiemogelijkheden van de (ex-)werknemer en of er een wijziging in de uitkering van toepassing is. Hierdoor bespaart u fors op uw Whk-premie.

Aanpak WGA-schadelastreductie:

  • Analyseren van dossiers op duurzame arbeidsongeschiktheid, mogelijkheden voor uitstroom of doorstroom naar de IVA, de hoogte van de arbeidsongeschiktheidsklasse en het op basis daarvan voorbereiden van herbeoordelingen en bezwaar- en beroep;
  • Indienen van herzieningsverzoeken, herbeoordelingen en voeren van bezwaar- en beroepsprocedures;
  • Bewaken afhandeling door UWV en/of Belastingdienst;
  • Rapportage met resultaten en aanbevelingen.

Lees hier meer over het monitoren van de WGA-gerechtigden en de Whk-controle.

 

Bronnen: UWV, NOS