Nieuws

Nieuwe eisen aan de RI & E in 2022


RIE

Zorg voor werknemers wordt in 2022 extra belangrijk. Hierdoor wordt ook de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E) opnieuw onder de aandacht gebracht. Een actuele RI & E behoort nu ook de risico’s van thuiswerken, de arbeidsrisico’s van verhoogde productie of afzet van diensten en de risico’s van besmetting te bevatten. Voor dit jaar staat er een aantal wijzigingen op de planning om de kwaliteit van RI en E’s te verbeteren.

RI & E in het kort

Een Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI & E) geeft aan welke risico’s op het gebied van gezondheid en veiligheid van medewerkers er spelen in een bedrijf. Door middel van deze inventarisatie weet de werkgever welke punten een veiligheidsrisico kunnen opleveren en welke verbeteringen er moeten worden aangebracht. Een RI & E komt altijd samen met een Plan van Aanpak (PVA). Hierin staat wat de werkgever gaat doen om de specifieke risico’s te verminderen. In principe is het voor alle bedrijven die werknemers in dienst hebben verplicht om te beschikken over een RI & E, maar in de praktijk wordt dit niet altijd gehaald. Wanneer de inventarisatie wel aanwezig is, laat de kwaliteit bovendien vaak te wensen over.

Nieuwe eisen voor de RI & E

In 2022 zullen er een aantal nieuwe eisen worden gesteld aan de Risico Inventarisatie en Evaluatie die de kwaliteit ten goede moeten komen. De aanvullende eisen waar de RI & E aan moet voldoen, zijn onder andere:

  • Effectiviteit van de genomen maatregelen beoordelen;
  • Onderliggende oorzaken achterhalen en beschrijven. Op dit moment zijn RI & E’s vaak gericht op symptoombestrijding. Belangrijk is dat ook wordt onderzocht wat de oorzaken zijn en deze benoemd worden. Vanaf de wijziging wordt dit daarom verplicht.
    Ook worden er nieuwe eisen gesteld aan de kerndeskundigen die toezien op de toetsing van de RI & E. Nadat een Risico Inventarisatie en Evaluatie is opgesteld, wordt deze in veel gevallen getoetst door een arbokerndeskundige. Strengere certificatie-eisen moeten er voor zorgen dat de kennis en vaardigheden van de deskundige beter aansluiten bij de specifieke risico’s.

De wijzigingen aan de RI & E gaan medio 2022 van kracht.

Bronnen:
ArboNed
Nederlandse Arbeidsinspectie