Een van mijn werknemers heeft geld gestolen uit de kas. Kan ik hem nu op staande voet ontslaan?

Voor ontslag op staande voet is een dringende reden nodig. Diefstal kan zo´n dringende reden zijn. Maar u moet dit wel kunnen bewijzen. Daarnaast is het van groot belang het ontslag direct na de ontdekking van de diefstal aan te zeggen en heel duidelijk aan uw werknemer uit te leggen waarom hij wordt ontslagen. Het beste is om dit ook schriftelijk te bevestigen en uw werknemer voor ontvangst van de brief te laten tekenen of de brief aangetekend naar uw werknemer te versturen.

Uw werknemer heeft echter altijd het recht het ontslag aan te vechten. De rechter zal uiteindelijk beoordelen of het ontslag al dan niet terecht is aangezegd. Het is dus van belang bovenstaande vereisten nauwkeurig te volgen. Dan nog bent u er niet van verzekerd dat het ontslag rechtsgeldig is. Werknemers zijn goed beschermd en de rechter zal alle omstandigheden van het geval meenemen in zijn overweging. Wij raden u dan ook aan in zulke gevallen altijd en zo snel mogelijk juridisch advies in te winnen.

Mijn werknemer is nu al een jaar ziek. Kan ik hem ontslaan?

Wanneer uw werknemer een contract voor bepaalde tijd heeft dat tijdens zijn ziekte afloopt, hoeft u het contract niet te verlengen. Eventueel kunt u de kantonrechter verzoeken de overeenkomst te ontbinden. Maar over het algemeen zal de rechter terughoudend zijn bij ziekte, waardoor de kans bestaat dat uw aanvraag wordt afgewezen. Bovendien loopt u het risico een ontslagvergoeding te moeten betalen als de rechter wel tot ontbinding van het contract besluit. In alle andere gevallen moet u zich houden aan een opzegverbod van twee jaar bij ziekte. Wanneer u echter al een ontslagaanvraag had lopen bij het Centrum voor Werk en Inkomen en uw werknemer wordt ziek, dan geldt dit opzegverbod niet. U kunt de ontslagaanvraag gewoon afmaken.

Ik huur kantoorruimte. Mijn verhuurder wil de huurovereenkomst opzeggen. Kan dat zomaar?

Uw kantoorruimte valt, evenals bijvoorbeeld sportscholen, magazijnen, atelierruimten, pakhuizen en dergelijke, onder het wettelijke regime van artikel 7:230a van het Burgerlijk Wetboek. Indien uw verhuurder de huurovereenkomst wil opzeggen, zult u eerst moeten nagaan of dat op grond van de huurovereenkomst wel mogelijk is. In veel gevallen wordt een kantoorruimte namelijk voor bepaalde tijd verhuurd. In deze periode kan de huurovereenkomst meestal niet worden opgezegd. Let u ook op eventuele afwijkende afspraken in de huurovereenkomst.

Als uw huurovereenkomst is opgezegd en uw verhuurder u de ontruiming heeft aangezegd, betekent dit niet dat u de kantoorruimte direct hoeft te verlaten. U heeft op grond van de wet namelijk recht op twee maanden ontruimingsbescherming. In deze twee maanden van ontruimingsbescherming (niet later!) kunt u bij de kantonrechter een verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming indienen tot maximaal één jaar. De kantonrechter zal in deze procedure uw belangen tegen die van uw verhuurder afwegen. Bij toewijzing van het verzoek kunt u nog twee keer om ontruimingsbescherming verzoeken, zodat maximaal drie jaar ontruimingsbescherming mogelijk is. Wel is het belangrijk te weten dat er alleen sprake is van uitstel, dus géén afstel van de ontruiming.

Ik wil de pui van mijn winkelpand (bedrijfsruimte) veranderen. Heb ik hiervoor toestemming van mijn verhuurder nodig?

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat u geen veranderingen mag aanbrengen in een gehuurd pand. Dat mag alleen na schriftelijke toestemming van uw verhuurder én voordat u de wijziging heeft aangebracht. Alleen voor veranderingen en toevoegingen die bij de einde van de huurovereenkomst zonder noemenswaardige kosten ongedaan c.q. verwijderd kunnen worden, hoeft geen toestemming te worden gevraagd.

Als uw verhuurder geen toestemming wil verlenen, kunt u de kantonrechter verzoeken u te machtigen tot het aanbrengen van de verandering. De vordering wordt slechts toegewezen als de veranderingen noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde en de verhuurder geen zwaarwichtige bezwaren heeft tegen het aanbrengen daarvan.

De kantonrechter kan aan de machtiging voorwaarden verbinden of een last opleggen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan de opdracht om de verandering op een bepaalde wijze uit te voeren. Ook is het mogelijk dat de kantonrechter de huurprijs verhoogt in verband met de veranderingen.

Ik heb een rozenkwekerij en de meststof die ik altijd gebruik blijkt met gif verontreinigd te zijn. Kan ik mijn leverancier aansprakelijk stellen voor de schade?

In principe kunt u de schade verhalen op de leverancier. Uw leverancier is namelijk verantwoordelijk voor de kwaliteit van de producten die hij verkoopt. Ook als hij deze niet zelf heeft geproduceerd, maar slechts inkoopt om weer te verkopen. Dat houdt in dat hij tevens het risico draagt voor eventuele gebreken, ook als hij niets van die gebreken af wist. Als de verkoper kan aantonen dat er sprake was van heel bijzondere omstandigheden, kan een rechter eventueel beslissen dat deze niet aansprakelijk is.

Wanneer zijn mijn leveringsvoorwaarden van toepassing?

Leveringsvoorwaarden vormen een onderdeel van het totale pakket aan verkoopafspraken. Deze afspraken maakt u met uw klanten voordat over wordt gegaan tot de verkoop. Daarom is het van belang uw klant voor de koop op deze voorwaarden te wijzen en ze ook aan uw klant te overhandigen. Dan pas zijn leveringsvoorwaarden in de regel van toepassing. Het is daarom aan te raden om de volgende zin op uw verkoopovereenkomst op te nemen: "Op al onze overeenkomsten zijn onze leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. U verklaart hierbij deze voorwaarden te hebben ontvangen".

Wanneer u deze zin in de schriftelijke overeenkomst zet net boven de plek waar uw klanten hun handtekening moeten plaatsen en u overhandigt hun een exemplaar of kopie van de voorwaarden, dan zijn uw leveringsvoorwaarden in de regel van toepassing. De specifieke inhoud van uw voorwaarden kan nog wel ter discussie worden gesteld.

Hoe kan ik pinpasfraude voorkomen?

1. Voorzorgsmaatregelen Neem zo veel mogelijk voorzorgsmaatregelen om uw bankpas met bijbehorende pincode nooit te verliezen. Bewaar uw pas zorgvuldig en laat deze buitenshuis nooit onbeheerd achter, ook niet in een afgesloten auto of op het werk.

2. Houd uw pincode altijd geheim houd uw pincode strikt geheim en noteer deze nergens, ook niet versluierd. Geef uw pincode aan niemand, ook niet aan partner, familieleden of de bank. Scherm het toetsenbord van de geldautomaat goed af tijdens het intoetsen van uw pincode. Vernietig het originele briefje van de bank waarop de pincode staat vermeld.

3. Voorkom "skimmen" (kopiëen van uw bankpas). Voordat u een geldtransactie gaat verrichten, is het van essentieel belang eerst de geldautomaat te controleren , indien er geen camera's of een voorzetstuk is bevestigd waarmee uw bankpas wordt gekopieerd en uw pincode kan worden afgekeken.

4. Stop direct de transactie bij verdachte omstandigheden Zodra u maar iets merkt van verdachte omstandigheden, stop dan onmiddellijk met de transactie. Bijvoorbeeld als er personen te dichtbij u staan of u voelt dat er iemand probeert de pincode af te kijken.

5. Geef uw bankpas niet aan een ander Geef uw bankpas zo min mogelijk uit handen. In bepaalde winkels / tankstations gaat de pinbetaling via de kassier(re). Kijk dan goed wat er met uw bankpas gebeurd. Bij verdachte omstandigheden direct de transactie stoppen.

6. Programmeer het telefoonnummer van uw bank in uw mobiele telefoon Om snel te kunnen handelen is het slim het telefoonnummer voor het blokkeren van uw pas te programmeren in uw mobiele telefoon.

7. Bij diefstal / verlies direct blokkeren Als er sprake is van diefstal of verlies van de pas, of u vermoedt dat van uw pas misbruik kan worden gemaakt, blokkeer dan direct uw pas via het door de bank opgegeven telefoonnummer.

8. Blokkeren bij inslikken van de pas door de automaat Als een geldautomaat uw pas inslikt, blokkeer dan direct uw bankpas. Let op: mocht dit gebeuren buiten de openingstijden van de bank, wacht dan niet met het blokkeren tot de bank weer open is. Ga niet in op "adviezen" van omstanders om bijvoorbeeld de pincode nogmaals in te toetsen.

9. Lage kredietlimiet Neem een zo laag mogelijke kredietlimiet op uw rekening (bedrag dat u rood mag staan). Mocht uw bankpas toch in verkeerde handen komen dan blijft de schade in de meeste gevallen beperkt.

10. Aangifte bij de politie Doe zo spoedig mogelijk na verlies of diefstal van uw pas aangifte bij de politie.

11. Controle bankafschriften. U dient onmiddellijk na ontvangst van uw bankafschriften de inhoud daarvan te controleren en onbevoegde geldopnames onverwijld te melden bij de bank.

12. Advies vragen bij DAS Indien u van mening bent dat de bank ten onrechte uw schade niet vergoedt en u bent verzekerd bij DAS, neem dan contact met ons op voor een telefonisch advies.

Waar moet ik aan denken als ik met een accountant te maken krijg?

1. Maak duidelijke afspraken ten aanzien van:

2. Leg de gemaakte afspraken schriftelijk vast.

3. Voor de accountant: stel een gespecificeerde declaratie op. Stelt u zich daarbij de volgende vragen

4. Niet tevreden? Reclameer op tijd en doe dit schriftelijk. Indien de accountant zijn werkzaamheden niet of niet op tijd heeft uitgevoerd, dan is het van belang dat de klant bij de accountant hierover tijdig reclameert en schriftelijk aangeeft welke werkzaamheden niet goed of nog uitgevoerd moeten worden. Hierbij dient de klant de accountant een redelijke termijn te geven om aan zijn verplichtingen te voldoen.