Veelgestelde vragen

Wat zijn onkosten? +

Met deze dekking bent u verzekerd voor de onkosten die voor het evenement zijn betaald en/of eventueel nog verschuldigd zijn, als buiten de wil van de verzekerde het evenement wordt onderbroken, uitgesteld, voortijdig beëindigd of afgelast. Hieronder valt ook het niet kunnen verschijnen van (hoofd)personen. Bij deze dekking geldt geen eigen risico.

Geef van te voren goed aan hoe deze kosten zijn opgebouwd en of geanticipeerde winst moet worden meeverzekerd.

Wat is verzekerd?+

Als gedekte gebeurtenis geldt iedere buiten de wil van verzekerde onafhankelijke omstandigheid waardoor het evenement moet worden afgelast, uitgesteld, onderbroken dan wel voortijdig beëindigd, mits deze omstandigheid zich voordoet tijdens de dekkingsperiode. Het is ondoenlijk een limitatieve opsomming te geven aangezien dit ten opzichte van de huidige omschrijving een beperking zou inhouden. Er is dekking voor alles wat niet is uitgesloten.

Wat zijn gevaarlijke sporten?+

Van de verzekering zijn uitgesloten gevaarlijke sporten waaronder dient te worden verstaan parachute springen, delta vliegen, hanggliding, ultra-light vliegen, bungy-jumping, kite-surfen, wildwatervaren, snelheidssporten met motor-, voer- en vaartuigen, jacht- en vechtsporten en alle overige sporten met een soortgelijk risico.

Wat is niet verzekerd?+

Organisatorische problemen
Onvoldoende belangstelling
Vergunning/toestemming van autoriteiten
Niet-nakoming van contractuele verplichtingen
Slecht weer, tenzij meeverzekerd

Op de laatste uitsluiting wordt geen beroep gedaan indien:

- de betreffende weersomstandigheden zijn te beschouwen als een natuurramp, of

- die weersomstandigheden ertoe hebben geleid dat het pand of de panden waarin het evenement plaats heeft (of zal hebben) voor dat doel onbruikbaar zijn geworden of

- de locatie van het evenement door extreme weersomstandigheden op geen enkele wijze , per welk vervoersmiddel dan ook is te bereiken.

Wat is Non Appearance?+

Het niet kunnen verschijnen als gevolg van overlijden, ernstige ziekte dan wel een met ziekte verband houdende arbeidsongeschiktheid van gecontracteerde personen die als organisator of deelnemer bij het evenement zijn betrokken. Gedekt is het risico dat deze personen niet in staat zijn datgene te doen wat in het kader van het evenement van hen wordt verlangd. Voorwaarde is wel dat genoemde personen op het moment waarop het contract tot stand komt, in goede gezondheid verkeerden en niet lijden aan kwalen.

Zijn bestaande kwalen uitgesloten?+

Bestaande kwalen en gebreken zijn uitgesloten.

Wat is een slecht weer dekking?+

Een buiten evenement organiseren in Nederland is niet zonder risico’s.

De weersomstandigheden direct voorafgaande aan dan wel tijdens het evenement kunnen zodanig zijn, dat noodzakelijkerwijs tot afgelasting, uitstel, onderbreking of vroegtijdige beëindiging moet worden besloten.

Dit risico kan tegen een meer premie worden verzekerd.

Wanneer vraag ik de slecht weer dekking aan?+

Een aanvraag voor een slecht weer dekking dient minimaal 10 dagen voorafgaande het evenement te zijn aangevraagd bij Klap bv. Deze dekking kan alleen voor Nederland worden afgegeven.

Vervangend Artiest?+

Het niet komen opdagen van een geboekte artiest of groep is al vervelend genoeg, teneinde het evenement toch door te laten gaan zijn de kosten voor een vervangend artiest van gelijkwaardig niveau meeverzekerd. Indien er toch minder bezoekers komen dan is de gederfde winst, indien meeverzekerd, gedekt.

Winst meeverzekeren?+

Het is niet ongebruikelijk om geanticipeerde winst te verzekeren, hierop is immers begroot en nu kan ondanks het feit dat het evenement geen doorging vond, toch voor de volgende keer opnieuw worden geïnvesteerd. Deze dekking zou bijvoorbeeld ook tot uitkering komen als er minder mensen komen als gevolg van het feit dat een vervangende band of artiest is ingehuurd. Door het bedrag van de onkosten te verhogen met een winst component wordt deze dekking bewerkstelligd. Men noemt dit ook wel een recette dekking.

Materiaal meeverzekeren?+

Onder deze rubriek kan ingehuurd of eigen materiaal tegen verlies of schade, onverschillig door welke oorzaak ontstaan, worden verzekerd. Let op: slijtage, eigen gebrek en inventarisatie verschillen zijn niet gedekt.

Wie moet ingehuurd materiaal verzekeren?+

Het antwoord op deze vraag is afhankelijk wat de huurder en de verhuurder hierover zijn overeen gekomen. Wij adviseren om inclusief verzekering te huren, laat de eigenaar zijn eigen spullen verzekeren. Wellicht dat dit relatief duur is maar het scheelt bij een eventuele schade een hoop administratieve rompslomp.

Uit welke rubrieken (dekkingen) bestaat de evenementenverzekering?+

We onderscheiden een aantal rubrieken te weten:

- onkosten,
- aansprakelijkheid,
- ongevallen,
- materiaal.

Hoe zit het met ongevallen?+

Verzekerde bedragen:

€ 15.000,-- Voor overlijden per persoon.
€ 25.000,-- Voor blijvende invaliditeit per persoon.
€ 2.500,-- Geneeskundige kosten.
Onder deze rubriek wordt maximaal € 500.000,-- per evenement uitgekeerd.

Vergoed wordt een vast bedrag als een verzekerd persoon overlijdt of invalide wordt. Het moet dan wel gaan om een ongeluk tijdens het evenement.

U kunt de volgende personen verzekeren:

- de organisatie van het evenement;
- de deelnemers (artiesten, sprekers, entertainers);
- het publiek;
- overige personen (in overleg vermelden we deze personen dan op uw polis.

Worden kosten voor geneeskunde behandeling vergoed? +

Indien de verzekerde voor de gevolgen van een ongeval medisch moet worden behandeld, dan vergoedt de verzekeraar voor zover daarin niet reeds op andere wijze is voorzien, de daaraan verbonden kosten tot € 2.500,--.

Wat is gedekt onder aansprakelijkheid?+

Schade aan personen: Letsel en benadeling van de gezondheid van personen, al dan niet de dood tot gevolg hebbend, met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.

Schade aan zaken: Beschadiging, vernietiging en verdwijning, maar ook verontreiniging of vuil worden, van zaken van anderen dan de verzekeringsnemer, met inbegrip van de schade die daaruit voortvloeit.

Is schade aan de locatie gedekt?+

Indien de rubriek aansprakelijkheid is meeverzekerd dan is schade die tijdens het evenement aan de locatie wordt toegebracht gedekt. Dus als een bezoeker de gehuurde locatie beschadigd dan is hiervoor dekking tot € 50.000,--.

Voor zover een schade door een brandverzekering is vergoed dan bedraagt de maximale uitkering € 500.000,--.

Wat te doen bij schade?+

De verzekerde is verplicht Klap b.v. spoedig in kennis te stellen van elke aanspraak of omstandigheid, waaruit een verplichting tot schadevergoeding kan ontstaan, zodat eventueel een expert ingeschakeld kan worden.

Hoe te handelen bij persoonlijke ongevallen? In geval van blijvende invaliditeit is verzekeringnemer verplicht de verzekeraar zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 3 maanden, kennis te geven van een ongeval waaruit een recht op uitkering wegens blijvende invaliditeit zou kunnen ontstaan.

Om de schade aan te melden dient u een schade aangifteformulier in te vullen. Dit formulier moet altijd ondertekend worden door de verzekeringnemer.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Klap evenementenverzekering? Neem dan contact op met één van onze Klap direct Helpdeskmedewerkers.

Bel: 020 - 795 79 94

Stuur een e-mail  ›
Live chat

Deze website maakt gebruik van Cookies. Door het gebruik te maken van onze site accepteert u de voorwaarden van onze Privacy Policy.