Dossier Woekerpolis | 01-07-2009

Via deze pagina houden wij u op de hoogte van relevante ontwikkelingen in het zogeheten Dossier Woekerpolis. Hierin trachten wij een zo objectief mogelijk beeld te schetsen.

De datum boven dit artikel is dat laatste datum waarop wij informatie hebben toegevoegd.

AFM waarschuwt verzekeraars over omzetting beleggingsprofiel pensioenverzekering

Na de waarschuwing van de NVA, heeft de AFM een waarschuwing gegeven richting verzekeraars over het omzetten van het beleggersprofiel bij premieregelingen. In de brief vraagt de AFM verzekeraars extra aandacht te besteden aan de belangen van pensioendeelnemers met een beschikbare premieregeling.

Download de brief

Schreven wij u op 6 maart, na bestudering van de uitkomsten van het onderzoek door Ombudsman Financiële Dienstverlening de heer J.W. Wabeke, nog dat wij er alle vertrouwen in hadden dat verzekeraars met een snelle oplossing zouden komen voor die polissen waarin te hoge kosten in rekening gebracht worden. Helaas is gebleken dat een oplossing niet op korte termijn te verwachten is.

Brief van Ombudsman 18-6-2008

Allereerst is gebleken dat, nadat adviseurs in Nederland akkoord gegaan waren met transparantie van hun beloning, verzekeraars niet bereid zijn geweest volledige openheid te geven aan het ingeschakelde onderzoeksbureau. Minister Bos tracht deze openheid nu nogmaals te bereiken via de Autoriteit Financiële Markten, dit zal nog zeker enige maanden in beslag gaan nemen.

Tevens is gebleken dat de kosten in de door verzekeraars rechtstreeks aan u gezonden overzichten van beleggingsverzekeringen in vele gevallen niet correct zijn weergegeven; niet alleen de aan ons betaalde beloning wordt daar in vermeld maar tevens worden de door verzekeraars aan ons toegerekende kosten als onze beloning vermeld! Dit geeft in vele gevallen natuurlijk een fout beeld van de werkelijkheid en leidt daardoor de aandacht af van hetgeen het werkelijk omgaat en dat is u transparantie bieden!

Toelichting modellen beleggingsverzekering

Wat mag u van ons verwachten

Zoals reeds in eerdere communicatie aangeven heeft Klap voor zover ons bekend geen woekerpolissen (spaarverzekering op basis van beleggingen met te hoge en niet inzichtelijke kosten) verkocht.

Wel zal komende tijd moeten gaan blijken of verzekeraars ook voor ons een aantal kosten verborgen gehouden hebben. Daarnaast zullen er polissen in onze portefeuille zitten die middels wijziging van intermediair of overname bij ons terecht gekomen zijn.

Hoewel er zeer veel verzekeraars, productsoorten en specificaties bestaan, treft u onderstaand een overzicht aan van verzekeraars waarvan Klap in het verleden mogelijk spaarverzekeringen heeft verkocht die veelal gekoppeld zijn aan bijv. uw hypotheek.

Te hoog gespannen verwachtingen?

Een aantal zaken dient u zich echter te realiseren om uw verwachting op een schadevergoeding te temporiseren.

1. Kosten maximum volgens Ombudsman ("Wabeke-norm")

De Ombudsman heeft bepaald dat de kosten in bestaande beleggingsverzekeringen niet hoger mogen zijn dan 3,5% van het bruto fondsrendement over de gehele duur en voor nieuwe producten niet meer dan 2,5%. O.i. is dit een ongelofelijk moeilijk te berekenen criterium en ook nog eens arbitrair omdat uw eventuele vergoeding sterk afhankelijk wordt van de verleden en toekomstige beurskoersen / koersen van uw beleggingsfondsen. Er zijn reeds verzekeraars die hebben aangegeven pas op de einddatum te willen bezien of deze norm wel of niet gehaald wordt. Er zijn duizenden verschillende producten ontwikkeld door alle verzekeraars tezamen. Daarnaast zijn er ook verzekeraars die nu reeds producten niet meer verkopen omdat deze zeker niet aan de eisen zullen voldoen.

2. Inzicht in de kosten

Vooralsnog is er slechts (veelal foutief) inzicht in de beloning van de adviseur maar nog geen volledige kosten transparantie door verzekeraars. Hierdoor is het nog überhaupt niet mogelijk om uw polissen op de "Wabeke-norm" te toetsen. De volledige kostentransparantie zal pas per 1-1-2009 geboden worden.

3. Volledige kostentransparantie?

Per 1-1-2009 zal het wettelijk verplicht worden de kosten van verzekering en belegging volledig transparant te maken. Enerzijds zal een verzekeraar dat voor zijn verzekering doen, anderzijds zal een beleggingsinstelling dat doen voor haar beleggingsfonds. Omdat beleggingsverzekeringen veelal een combinatie van verzekeren en beleggen zijn, zal het volledig inzichtelijk maken van deze kosten naast verregaande deskundigheid ook zeer arbeidsintensief zijn.

Wat moet u NU doen?

Indien u denkt in het bezit te zijn van een woekerpolis kunt u natuurlijk een van onze adviseurs verzoeken te onderzoeken of er mogelijk sprake is een woekerpolis (geen inzicht in kosten/verborgen kosten/veel te hoge (soms ook verborgen) verzekeringspremies voor overlijdensrisico of arbeidsongeschiktheid, te hoge kosten in beleggingsfondsen etc. etc.).

Omdat dit onderzoek arbeidsintensief is zullen wij, indien de betreffende polis niet door ons verkocht is, voor dit onderzoek € 75,00 per uur in rekening brengen met een maximum van € 250,00 per polis.

Indien er mogelijk sprake is van een woekerpolis dan adviseren wij u de verzekeraar middels een zgn. stuitingsbrief reeds nu aansprakelijk te stellen voor uw mogelijke schade om te voorkomen dat uw vordering gaat verjaren (met deze brief is op zich geen haast geboden - de verjaringstermijn bedraagt 5 jaar na het ontdekken/bekend worden van mogelijke schade, o.i. op z´n vroegst 2006 commissie de Ruiter).

Voorbeeld stuitingsbrief

Downloads: